محصوالت فناوری نانو در صنعت ساختوسـاز تاریخ انتشار تابستان 1394 ویرایش ّ اول بسـم ّ اهلل الر ّ حمـن الرحیـم ستاد ویژه توسعه فناوری نانـو طراحی و اجرا: توسعه فناوری مهرویژن تلفـن: 63100-021 نمابـر: 63106310-021 پایگاه اینترنتی: ir.nano.www پست الکترونیک: ir.nano@civil – ir.nano@report صندوق پستی: 344-14565 محصوالت فناوری نانو در صنعت ساختوسـاز فناوری نانو چیست؟ فناوری نانـو | 4 فناوری نانو در صنعت ساختوساز فناوری نانو در رنگها | 5 فناوری نانو در شیشهها | 6 فناوری نانو در عایقها | 7 فناوری نانو در سیمان و بتن | 8 فناوری نانو در تجهیزات ساختمانی | 9 محصوالت فناوری نانو در صنعت ساختوسـاز فهرست مطالب شیشه کنترلکننده انرژی )glass E-low | )14 لولههای بیصدای فاضالب | 15 پروفیل پنجرههای ساختمانی از جنس UPVC | 16 لوله و اتصاالت ساختمانی از جنس UPVC | 17 نانوسيل الوان | 18 کفپوشهای رزینی مقاوم در برابر سایش | 19 نانوبتن سبک سازهای | 20 رنگ ضدخش ترافیکی | 21 پوششهای سخت و مقاوم | 22 کاشی، سرامیک و چینی دارای نانوپوششهای تزئینی | 23 ورقهای فوالدی تزئینی | 24 دســتگاه صنعتی الیهنشــانی به روش قوس کاتدی )PVD Sputtering- PVD-Arc | )25 نانو ریشه یونانی »نانس« به معنی کوتوله است. عبارت نانو، پیشوندی است مانند سایر پیشوندها که در ابتدای واحدهای سنجش میآیند. یک نانومتر )nm 1 )9-10 متر )یک میلیاردم متر( است. بنابراین نانو نه یک ماده است نه یک جسم، بلکه فقط یک مقیاس است. نانومواد به موادی گفته میشود که حداقل یکی از ابعاد آنها در مقیاس 1 تا 100 نانومتر باشد. کوچک شدن اندازه ذرات در حد نانومتر سبب تغییراتی در خواص فیزیکی و شیمیایی آنها میشود. بنابراین فناوری نانو به بحث درباره تغ ييرات خواص مواد هنگامي ‌كه اندازه ذرات كوچك‌تر از 100 نانومتر است، ميپردازد. فناوری نانو موج چهارم انقالب صنعتی و پدیدهای عظیم است که در تمامی گرایشات علمی راه یافته و از جمله فناوریهای نوینی است که با سرعت درحال توسعه میباشد. با کمک این فناوری ماهیت مواد و محصوالت نوین در یک میلیاردیم آن چیزی که ما لمس میکنیم تغییر میکند که این تغییر سبب بهوجود آمدن محصوالتی با کیفیت بسیار باالتر از گذشته میگردد. امروزه فناوري نانو به یکی از مهمترین شاخههاي پیشرفت علم در بسیاري از زمینههاي علوم و مهندسی از جمله درمان، بهداشت و تشخیص پزشکی، الکترونیک، ارتباطات، انرژیهای نو، محیط زیست، حملونقل، صنایع هوانوردی و صنعت ساختوساز تبدیل شده است. هر چند آزمايشها و تحقيقات پيرامون فناوری نانو از ابتداي دهه 80 قرن بيستم بهطور جدي شروع شد، اما اثرات تحولآفرين و باورنكردني این علم در روند تحقيق و توسعه باعث گرديد كه نظر تمامي كشورهاي بزرگ به اين موضوع جلب گردد و فناوري نانو را بهعنوان يكي از مهمترين اولويتهاي تحقيقاتي خويش طي دهه اول قرن بيستو‌يكم محسوب نمايند. ایران در سال 2000 که فعالیت در حوزه نانو را آغاز نمود، رتبه 57 جهان را داشت اما اکنون در حوزه این علم بسیار پیشرفت کرده و توانسته است در ســال 2014 رتبه هفتم تولید علم در زمینه فناوری نانو را در جهان کسب کند. در سال 2000 رتبه ایران در حوزه نانو حتی از رتبه برخی کشورهای عربی هم کمتر بود، اما درحال حاضر ایران در قیاس با کشورهای منطقه، حدود نیمی از تولید دانش نانو در جهان اسالم را برعهده دارد و توانسته در بین کشورهای جهان اسالم موفق به کسب رتبه نخست در زمینه تولید علم نانو شود. فناوری نانـو 4 فناوری نانو چیست؟ فناوری نانو در رنگها رنگهای خودتمیزشونده رنگهای خودتمیزشــونده دستهای از نانوپوشــشهای محافظتی هستند که بهمنظور افزایش دوام، کاهش هزینهها و کاهش زمان مورد نیاز برای نگهداری از تجهیزات، بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند. با افزودن انواع مختلفی از نانوذرات با قابلیت خودتمیزشــوندگی به رزین رنگ میتوان به این رنگها دست یافت. نانورنگهای خودتمیزشــونده کیفیت ظاهری ســطح را تغییر نمیدهد، کامال شــفاف بوده و قابل استفاده بر روی سطوح داخلی و خارجی ساختمان هستند. در این رنگها آالیندهها یا دیگر مواد خارجی، چســبندگی بسیار ضعیفی به سطح رنگ دارند، بنابراین به آسانی بهوسیله عوامل طبیعی )باد و باران( یا تمیز کردن سطح زدوده میشوند. فناوری نانو در صنعت ساختوساز فناوری نانو نويدبخش پيشــرفتهاي چشــمگيري در زمينههاي مختلف علمي و صنعتی و از جمله صنعت ساختو ساز است. این فناوری، فرصتهای فراوانی را جهت تقویت رقابت در صنعت ساختوساز نظیر ساختوساز سریعتر، مطمئنتر، مطلوبتر، پایدارتر و مقرونبهصرفهتر را فراهم کرده است. فناوری نانو تقریبا در تمام بخشهای ساختمان شامل اسکلت، نما، سیستمهای ساختمانی و طراحی داخلی کاربرد دارد. استفاده از این فناوری در صنعت ساختمان موجب تولید مصالح ساختمانی چندمنظوره با کارایی باال شده و ضمن ایجاد ارزش افزوده باعث افزایش دوام و کیفیت مصالح ساختمانی شده است. این فناوری از دو جهت به صنعت ساختمان کمک میکند: نخست، بهینهسازی و ارتقای عملکردی فناوریهای موجود. دوم، ارائه گروه جدیدی از فناوریها و عملکردها که پیش از ظهور فناوری نانو ممکن نبوده است. بنابراین از مزایای کاربرد فناوری نانو در صنعت ساختمان میتوان به افزایش کیفیت مصالح، صرفهجویی در مصرف انرژی و بهتبع آن صرفهجویی اقتصادی اشاره کرد. براساس نتایج منتشر شده از مطالعات، در ۱۰ زمینهی کاربردی فناوری نانو در پیشرفت دنیا، صنعت ساختمان در جایگاه هشتم قرار میگیرد. بنابراین کاربرد فناوری نانو در صنعت ســاختمان، به نسبت گســتردگی این صنعت، اندک است. اگرچه امروزه شاهد استفاده محدود از مواد و مصالح نانو در ساختمان هستیم، اما با توجه به قابلیت های این فناوری نوظهور، انتظار میرود که در آیندهای نزدیک، شاهد رشد بسیار چشمگیری در استفاده از مواد نانو در صنعت ساختمانسازی باشیم. از جمله کاربردهای فناوری نانو در صنعت ساختمان میتوان به استفاده از آن در رنگها، شیشهها، عایقهای ساختمانی، کاشی و سرامیک، سیمان و بتن و غیره اشاره کرد. 5 رنگهای آنتیباکتریال بهدلیل گســترش روزافزون جمعیت ســاکن بر روی کره زمین و در پی آن رشــد بسیار ســریع بیماریها و باکتریهای بیماریزا، محققان در تالشاند تا با استفاده از راهبردهای پیشــگیرانه مانع از بروز بیماری شوند. با کمک فناوری نانو و استفاده از پوشــشهای آنتیباکتریال، ویژگی ضدباکتری ذاتی در سطوح ایجاد میشود که با شستوشو یا مواد شوینده از بین نمیروند. پوششهای آنتیباکتریال از تشکیل باکتریها، رشد جلبکها و میکروبها روی سطح جلوگیری میکنند و باعث حفاظت ســطوح در برابر تشــکیل کپک و قارچ در اماکن عمومی، سرویسهای بهداشتی، آشپزخانهها وکارخانجات فراوردههای غذایی میشوند. رنگهای آنتی استاتیک یا ضدالکتریسیتهی ساکن الکتریسیتهی ساکن بار الکتریکی اســت که بر خالف جریان الکتریکی، در یک مکان ثابت میماند. مواد به راحتی دستخوش تجمع بار شده و میتوانند پتانســیل تخلیه بار بزرگی به دست آورند. با توجه به اينکه الکتريسته ساکن ايجاد شــده در اثر تردد، ســايش، مالش در صنايع مختلف و بهخصوص در مکانهایی که مواد قابل اشــتعال وجود دارد، موجب جرقه و انفجار گرديده و خســارت جبرانناپذيري بهوجود ميآورد، استفاده از روکش آنتياستاتيک با قابلیت هدايت الکتريکي و انتقال جريان الکتريســته ساکن در این مکانها الزامي به نظر ميرســد. در رنگهای آنتیاستاتیک نانو بهدلیل ســطح ویژه باالی پرکنندهها، نیاز به مقدار کمتری از این مواد برای رسیدن به خاصیت هدایت مطلوب وجود دارد. رنگ آنتیاستاتیک نانو خواص مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی باالیی دارد و استفاده از این نوع رنگ باعث بهبود فرآیندپذیری، خواص مطلوب رنگ، کیفیت و دوام بسیار باالی آن میشود. رنگهای مقاوم به خراش خراشهای ســطحی میتوانند طول عمر بســیاری از محصوالتی را کم کنند که انرژی و هزینهی زیادی برای تعویض آن مصرف میشود. خراش برداشتن مواد بسیاری مثل فلزات، چوب، پالستیکها، پلیمرها و شیشهها کاربرد آنها را در بسیاری از موارد محدود میکند. پوششهای ضد ِ خراش نانو، شفاف بوده و دارای کیفیت باالیی هستند و میتوانند بهصورت رنگ یا پوششهای شفاف روی ســطوح ایجاد شوند. در صنعت ساختمان میتوان از این پوششها در نمای خارجی و داخلی، درها، پنجرهها، شیشهها، کفپوشها و وسایل داخلی ساختمان استفاده کرد. فناوری نانو در شیشهها شیشههای هوشمند با اســتفاده از فناوری نانو در شیشههای هوشــمند میتوان میزان جذب نور را در این شیشهها تغییر داد. شیشههای هوشمند توانایی کنترل نور و گرما را بصورت یکجا دارند. شیشههای E-Low و شیشههای کریستال مایع نمونهای از شیشههای هوشمند هستند. شیشههای E-Low به شیشه هایی گفته میشوند که به علت الیه نازک پوشش داده شده روی یک طرف آن، انتقال حرارت بسیار کمتری نســبت به شیشههای معمولی دارند. به این معنا که این شیشــهها میتوانند از جذب گرمای نامطلوب ناشی از تشعشع پرتوهای نور جلوگیری کنند. با کمک فناوری نانو در شیشههای هوشمند کنترلکننده انرژی، شیشه تبدیل به عنصری فوقالعاده موثر جهت کاهش مصرف انرژی، افزایش روشــنایی و دید ساختمان و زیبایی نما میشود. این نوع شیشهها ایدهی ساختمانی با پنجرههایی بزرگ را عملی میکنند که نور و زیبایی اطراف را به داخل ساختمان میآورد. این شیشهها دارای قابلیت تنظیم رنگ هستند بهطوری که میتوان با تنظیم مقدار جریان، شدت تیرگی رنگ شیشه را تنظیم نمود. در نوعی دیگری از شیشههای هوشمند کنترلکننده انرژی که بیشتر بهعنوان جداکننده در فضاهای درونی ساختمان بهکار برده 6 فناوری نانو در صنعت ساختوساز میشــوند، از الیهی نازک کریستال مایع بین شیشهها استفاده میشود. با گذراندن جریان الکتریسیته از فیلم، کریستال مایع شیشــه شفاف میشود و با قطع جریان، کریستالها با جهتگیری تصادفی خود در فضا موجب پخش کردن نور و در نتیجه مات شدن شیشه میشوند. بنابراین با این سیستم میتوان میلیونها دالر در گرمایش و سرمایش و نورپردازی فضاها صرفهجویی کرد. شیشههای ضدانعکاس در پارهای از کاربردهای معماری، انعکاس نور از شیشــهها، عاملی نامطلوب تلقی شده و از کیفیت زیبایی شناختی و آســایش حرارتی فضا میکاهد. با کمک فناوری نانو میتوان از شیشههای ضدانعکاس برای کاربردهایی که انعکاس نور پایین و عبور باال الزم است، استفاده کرد. شیشــههای ضدانعکاسکاربردهای گوناگونی دارند که از آن جمله میتوان به استفاده آنها در نمای خارجی فروشــگاههای تجاری و ویترین مغازهها، در فضای داخلی که بازتاب نور مزاحم دید و نورپردازی مناسب اســت مثل موزهها یا نمایشگاههای اشیای ارزشمند، ماشینها ،عینکها، موبایلها، دوربینها و… اشاره کرد. شیشههای ضدمه و ضدغبار )خودتمیزشونده( شيشــههاي خودتميزشونده از ســال 2002 در بازار در دســترس بودهاند و هر روز نياز و تقاضا برای اســتفاده از این شيشهها رو به افزایش اســت. در این شیشهها افزون بر اثر خودتمیزشوندگی، از اثر فتوکاتالیستی نیز برای تجزیه باکتریها و آلودگیها استفاده شده است. قطرات بخار آب هرگز روی سطح این شیشهها به صورت قطره جمع نمیشود و ایجاد مهگرفتگی عملکرد شیشه را مختل نمیکند. بنابراین با کمک فناوری نانو میتوان شیشهها و آینههایی همیشه شفاف و تمیز داشت. کیفیت خودتمیزشوندگی در این شیشهها بهکمک استفاده از پوشــشهای به ضخامت چند نانومتر است که در شفافیت شیشه هیچ تغییری ایجاد نمیکنند. شیشههای ضدآتش شیشــههای محافظ در برابر آتش نیز یکی دیگر از دســتاوردهای فناوری نانو در صنعت شیشه اســت. در زمینه مقابله با آتش، همیشه برای شیشــه چند نکته منفی وجود دارد و آن شــکنندگی، شعله ور شدن و نشر دود ناشــی از ذوب شیشه در هنگام وقوع حریق است. با استفاده از نانوذرات، میتوان شیشههای ضدحریق به وجود آورد که در اثر حرارت، یک پوشش اسفنج مانند )الیهای مات( را تشکیل میدهند و از شکستن شیشه جلوگیری میشــود. این شیشهها در مقایسه با نمونه ً های قبلی تقریبا50 درصد سبکتر هستند و اثر ضدحریق آنها 2 برابر بیشتر است. فناوری نانو در عایقها عایقهای حرارتی فاکتور مهم در انتخاب این عایقها، میزان مقاومت حرارتی آنها اســت. هر قدر این مقاومت باالتر باشد عایق، حرارت را کمتر از خود عبور میدهد و صرفهجویی که به همراه دارد، افزایش مییابد. پس به جای ضخامت عایقها، بهتر اســت مقاومت حرارتی 7 آنها با هم مقایسه شــوند. مبنای کار مواد عایق، بر دارا بودن تعداد زیادی حفره در ساختار است که تا حد امکان بتوانند هــوا را در میان خود نگه دارند. نانومواد به دلیل داشــتن تخلخلهای ریزتر و بیشــتر، قابلیت بیشتری برای به دام انداختن هوا داخل ماده دارند و با استفاده از این مواد میتوان با ضخامتهای کمتری به خاصیت مطلوب رسید. نانوعایقهای حرارتی بسیار مقاوم، سبک و با کیفیت هستند و نســبت به عایقهای سنتی قابلیت بیشتری در کاهش اتالف انرژی داشته و به مقدار 2 تا 6 برابر بازده باالتری دارند. عایقهای صوتی عوامل بســياري در عملكرد صوتي محيط نقش دارند. در این راستا بهمنظور کاهش و مقابله با صوت انتقالی )آلودگی صوتی( از محیطی به محیط دیگر از عایقهای صوتی استفاده میشود. در مواد عایق صوتی سرعت حرکت امواج صوتی کاهش مییابد. هرچه عایق صوتی قابلیت بیشتری در کاهش دادن ســرعت صوت در یک محیط داشته باشد، به ضخامت کمتری نیز از آن مادهی عایق نیاز اســت. نانو عایقهای صوتی نسبت به عایقهای سنتی دارای ضخامت بسیار کمتری هستند و قابلیت بیشتری در کاهش دادن سرعت صوت در محیط را دارند. عایقهای رطوبتی مقاومــت در برابر نفوذ رطوبــت، نقش مهمی در دوام مواد ســاختمانی دارد. رطوبت موجب فســاد مواد مستعد و عامل رشــد باکتریها و قارچها است. متأسفانه اســتفاده از برخی مواد ضدآب موجود در بازار در این راستا با انتشار ترکیبات آلی فرار همراه است. نانو صفحات رس و نانوفیبرهای سلولزی از جمله نانوپوشــشهای مقاوم در برابر رطوبت هســتند که با داشتن وزن بسیار کم و خاصیت زیستســازگاری باال از بروز خطرات مواد پلیمری جلوگیری کرده و هیچگونه عارضهی جانبی ندارند. فناوری نانو در سیمان و بتن ارتقای کیفی سیمان و مصالح پایه سیمانی کاربرد انواع ســیمان در حوزههای مختلف ساختمانسازی به اندازهای فراگیر است که شــاید نتوان بدون وجود این مادهی کمنظیر، بسیاری از فرایندهای ساختوساز را انجام داد. در سازههای پرمقاومت، سازههای بزرگ، سازههایی که در معرض آب هستند، بتن و مالتهای سیمانی، سنگهای مصنوعی و… معموال اثری از ســیمان بهچشم میخورد. فناوری نانو و اســتفاده از نانومواد مختلف میتواند ســبب بهبود خواص سیمان شود. فناوری نانو این پتانسیل را دارد که با ورود به صنعت سیمان، چالشهایی مانند انتشار دیاکسیدکربن، مقاومت کم در برابر ترکخوردگی، زمان عملآوری طوالنی، اســتحکام کششی کم، جذب زیاد آب، قابلیت چکشخواری کم و بســیاری از عملکردهای مکانیکی دیگر را هدف قرار دهد. به عنوان مثال با ترکیب نانوذرات مختلف، نانولولههای کربنی، نانورسها و نانوفیبرهای کربنی با مواد ســیمانی، بهبود قابل توجهی در خواص فیزیکی و مکانیکی سیمان ایجاد میشود. بتن سبک اســتفاده از بتن سبک باعث سبکسازی بنا و مقاومت بیشتر آن در برابر زلزله خواهد شد. همچنین، استفاده از بتن سبک نانو در ســاختمان از نظر اقتصادی مقرونبهصرفه است، زیرا بهعلت کاهش جرم، بار مرده ساختمان )وزنی که خود سازه دارد(، ابعاد ستونها، تیرها و ضخامت سقفها کاهش مییابد، که این امر باعث صرفهجویی در مصرف مصالح ساختمانی مانند سیمان و فوالد میشود. بتن سبک نانویی عایقی مناسب در مقابل گرما، سرما و صدا است، کهدلیل آن وجود تخلخلهای بسیار ریز در این بتن 8 فناوری نانو در صنعت ساختوساز است. بتن ســبک حداقل 10 برابر بتن معمولی عایق صوت و حرارت است. بنابراین میزان عایقسازی صوتی و حرارتی این بتن بهگونهای است که در اکثر موارد نیاز به استفاده از الیههای اضافی جهت عایقبندی جزیی یا کلی نخواهد بود، و این امر از لحاظ اقتصادی مقرونبهصرفه است. بتن خودترمیمشونده کنترل و جلوگیری از بروز ترک، یکی از مشکالت اصلی در هر سازه بتنی است. ترکخوردگی در بتن ممکن است به صورت داخلی و یا تحت تاثیر عوامل و محیط خارجی ایجاد شده و عملکرد سازه بتنی را مختل نماید. بنابراین خودترمیمشوندگی یکی از ارزشمندترین پدیدههایی اســت که برای غلبه بر مشــکل کاهش یکپارچگی عملکردی )که بر اثر آسیب دیدن مواد رخ میدهد(، بهکار میرود. فرایند خودترمیمشــوندگی، باید بالفاصله پس از وقوع آســیب، بهطور خودکار انجام شــود و محدودهی آسیبدیده، یکپارچگی خود را شبیه آنچه پیش از آسیب دیدن داشت، بهدست آورد. ورود فناوری نانو به صنعت بتن با پیدایش کامپوزیتهای خود ترمیم، تداعیکنندهی ساخت سازههای هوشمند با شناسایی خرابی و ترمیم خودبهخودی است. نانوبتن هوشمند گرمازا برفروبی و بازکردن جادهها، پلها و باندهای فرودگاه مســدود شده در اثر بارش برف در زمستان، یکی از چالشهای بزرگ در زمینهی نگهداری مسیرهای ارتباطی در کشــورهای سردسیر و برفخیز است که هزینههای زیادی را به سازمانهای راهداری تحمیل میکند. روشهای قدیمی که اغلب مبتنی بر پخش کردن نمک در ســطح راه بهمنظور ذوب کردن برف است، هزینهبر، زمانبر و دارای آثار ســوء زیستمحیطی هستند. در همین راســتا و به کمک فناوری نانو، نوع جدیدی از بتن ابداع شده که به گونهای هوشــمندانه و خودکار، ایمنی راههای بتنی را مورد پایش قرار داده و در صورت لزوم مبادرت به یخزدایی از ســطح راه میکند. نانوبتن هوشــمند گرمازا طبق فناوری نانو طراحی شده و از این محصول برای بســتر راهها و باند فرودگاهها استفاده میشــود. نانو بتن هوشمند گرمازا میتواند در هر لحظه اطالعات دقیقی از درجه حرارت و تغییرات آن به سیستم کنترلکننده مرکزی ارســال کند. در این سیستم در صورتی که دما در هر منطقه از سطح مورد نظر به حدود دمای یخبندان برسد، دستگاه کنترلکننده به صورت اتوماتیک اقدام به گرم کردن آن بخش کرده و برف و یخ موجود روی ســطح را تخلیه میکند. در نتیجه معبر، جاده یا باند فرودگاه همواره خشک و ایمن است. فناوری نانو در تجهیزات ساختمانی لولهی بیصدا زندگی مــدرن امروزه، ناهنجاریهای فراوانی را به دنبال داشــته که آلودگی صوتی یکی از آنها میباشــد. کاهش فضای زندگی در شهرهای بزرگ و استفاده از مواد سبک و با دوام جدید، باعث بوجود آمدن اســتانداردهای اجباری به منظور کنترل سر وصدا در محیط زندگی انسانها شده است. در این میان، ادوات نصب شده در داخل ساختمان مانند فنها، فنکویلهای سقفی و دیواری، لولهکشیهای آب سرد و گرم ســاختمان، سیســتمهای فاضالب بهداشتی از مهمترین عوامل تولید سروصدا در محیط زندگی محسوب میشوند که در هنگام انتخاب هر یک میبایست اســتاندارد آن وسیله را مدنظــر قرار داد. در میان این ادوات، لولههای انتقال فاضالب نقش مهمی را در تولید صداهای ناخواسته به محیط زندگی بازی کرده که علت این موضوع، عدم نصب آنها در زمین و نصب در فضای مسکونی میباشد. لولههای بیصدا، سیستمی متشــکل از لولهها و لوازم جانبی است که بهمنظور کاهش سروصدای ناشی از تخلیه فاضالب و آب 9 باران طراحی شــده است. این سیستم نسل جدید لولههای سهالیه میباشــد که با استفاده از فناوری نانو و جهت انتقال بدون صدای فاضالب در داخل ســاختمان و انشعابات فاضالب خارج ساختمان طراحی گردیده است. در لولههای بیصدا و با استفاده از فناوری نانو به دلیل ســاختار، طراحی و خصوصیات مواد بهکار رفته در لوله، صدای حاصل از جریان آب به گونهای موثر جذب نانومواد موجود در الیه میانی شــده و از انتقال صوت به بیرون از لوله جلوگیری میشود. طبق استاندارد موجود در مورد کنترل صوت تجهیزات مختلف در فضاهای مسکونی، میزان مجاز شدت آلودگی صوتی سیستمهای تأسیساتی لولهکشی، حداکثر مقدار 30 دسیبل تعیین گردیده است، اما با استفاده از لولهی بیصدا، صدای حاصل از جریان حداکثر، حدود 18 دسی بل خواهد بود. لولههای آب گرم خوردگي يکي از مشکالت عمده در لولههاي آب گرم است که براي رفع آن، ساالنه مبالغ قابلتوجهي هزينه ميشود. وقفه در ارائه خدمات و هزينه تعميرات نيز زيان هنگفتي در پيخواهد داشت. بنابراين استفاده از بازدارندههايي که بتواند واکنشهاي شيميايي را کند و يا متوقف نموده و باعث افزايش عمر مفيد لولهها شود، ضروري است. به دليل اينکه بيشتر واکنشهاي فيزيکي و شيميايي از طريق سطح، فعل و انفعال خود را انجام ميدهند، جلوگيري از اين واکنشها بايد از طريق تغ يير در عملکرد سطوح و روکشهاي مربوطه انجام شود. از رنگهاي نانويي براي عايقسازي لولهها و آنتيباکتريال کردن آنها استفاده ميشــود. رنگ عایق نانو هدایت حرارتی پایین و چسبندگی باال دارد و به طور همزمان قابلیت محافظت از خوردگی و انتقال حرارتی را دارا میباشــد. همچنین در رنگهایی که حاوي کلوييد آنتيميکروبيال هستند خاصیت ضدقارچ، ضدکپک و ضدويروس شدن به رنگ اضافه میگردد. لوله و اتصاالت سخت پیویسی با توجه به اهمیت و گســتردگی صنعت ساختمانســازی، بهبود کیفیت محصوالت پلیمری مورد استفاده در این صنعت حائز اهمیت فراوانی است. در صورت بروز پدیدهی شــکنندگی محصوالتی از جنس UPVC ،شامل لوله، اتصاالت و پروفیل؛ به دلیل نصب در داخل )زیرکار( مشــکالت عدیدهای برای ساکنین واحد مسکونی جهت تعویض این قطعه پیشرو خواهد بود. امروزه با کمک فناوری نانو، تولید لوله و اتصاالت پیویسی سخت امکانپذیر شده است. اســتفاده از نانوذرات در تولید صنعتی محصوالت پیویسی سخت، افزایش قابل توجه در اســتحکام ضربه این محصوالت را به دنبال داشته است. استحکام ضربه لولههای UPVC با اســتفاده از نانوذرات، تا بیش از 4 برابر اســتاندارد افزایش داده اســت. این افزایش مقاومت به ضربه در پروفیلهای پیویسی تا 2/5 برابر و برای اتصاالت حداقل 8 برابر استاندارد بوده است. بهدلیل اندازهی منحصربفرد نانوذرات و وجود سطح ویژه باالی آنها، حفرههای ریز زیادی در سطح مشترک نانوذرات و پلیمر ایجاد میشود. به عبارتی، وجود این حفرهها، آستانهی انرژی شکست لولههای پیویسی ســخت را افزایش داده و منجر به بهبود خواص قطعهی نهایی میشــود. همچنین خواص حرارتی مناسب در کنار کاهش قیمت تمام شدهی محصول نهایی، از جمله دستاوردهای استفاده از فناوری نانو در تولید این محصول است. کفپوشهای پلیمری نانوکفپوشهای پلیمری به سه دسته اپوکسی، پلییورتان و هیبریدی تقسیم میشوند. نانوکفپوشهای پلیمری بســته به نوع کاربرد و ویژگیها به انواع، ضدخش و سایش، آنتیباکتریال، آنتیاستاتیک، مقاوم در برابر مواد شیمیایی و آسانتمیزشونده تقسیم میشوند. استفاده از فناوری نانو در ساخت این کفپوشها باعث بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی و ایجاد ویژگیهای جدیدی در این کفپوشها شــده است. بهعنوان مثال، خاصیت آنتیباکتریال نانوکفپوشهای اپوکســی بیش از 99 درصد است و مقاومت به سایش این نانوکفپوشها حدود 10 برابر نسبت به کفپوشهای معمولی بیشتر است. 10 فناوری نانو در صنعت ساختوساز 11 در صنعت ساختوسـاز محصوالت فناوری نانو نحوه عملکرد و ویژگیها اطالعات شرکت تولیدکننده نام شرکت گروه صنعتی شیشه کاوه نام برند کاوه سال تأسیس 1363 آدرس ساوه – شهرک صنعتی کاوه – خیابان 12 – روبروی آتشنشانی – شرکت شیشه کاوه فلوت نشانیسایت اینترنتی com.Kavehglass.www حوزه صنعتیتحت فعالیت شیشه و مواد شیمیایی در صنعت شیشه نام محصول اصلی شیشه و ظروف شیشهای تعداد کارکنان – ظرفیتتولید روزانه 40000 متر مربع در دو خط تولید E-Low محلهایکاربرد محصول ساختمان اثـرات m2/w (6-8.5 = value U شیشه معمولی (C° m2/w (5.2-4.3=value U شیشه دو جداره (C° m2/w (1.1=value U شیشه E-low (C° نام محصول: شیشه کنترلکننده انرژی )glass E-low) با پوشش دادن الیههای بســیار نازک فلزی و اکسید فلزی روی شیشه، با فناوری نانو، شیشههایی تولید میشود که تا حد زیادی کاستی ً های شیشه معمولی را مخصوصا در رابطه با اتالف انرژی حرارتی خنثی میکند. در عین حال تأمین نور مرئی را که از خواص اصلی شیشــه میباشد حفظ مینماید. عبور نور مرئی باال، عایق حرارتی مناســب در فصل گرم و سرد، انعکاس درصد زیادی از اشعه مادون قرمز )3000-780 ،) حذف کل اشــعه مادون قرمز بعد از طول موج 3000 ،کاهش %50 عبور اشعه مضر ماوراء بنفش نسبت به شیشه ساده، از ویژگیهای این محصول به شمار میرود. مجوزهای دریافت شده برای محصول گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 4-1096 EN-CE0120 محل تولید استان مرکزی – شهرک صنعتی کاوه کاهش مصرف انرژی 14 محصوالت فناوری نانو در صنعت ساختوسـاز اطالعات شرکت تولیدکننده نام شرکت گروه صنعتی وحید نام برند موری سایلن سال تأسیس 1374 آدرس خیابان استاد مطهری – خیابان میرعماد – کوچه سیزدهم – پالک 40 – طبقه دوم – واحد 12 نشانیسایت اینترنتی com.vahidgroup.www://http حوزه صنعتیتحت فعالیت لوله و اتصاالت پلیمری نام محصول اصلی لوله و اتصاالت سهالیه پوشفیت فاضالبی بیصدا تعداد کارکنان 55 نفر ظرفیتتولید 3955 تن محلهایکاربرد محصول فاضالب و ساختمان اثـرات صرفهجویی 2 میلیون یورویی عدم نیاز به واردات این محصول کاهش وزن سازه به دلیل استفاده از این محصول نیاز به استفاده کمتر از مواد اولیه پلیمری به موجب استفاده از فناوری نانو نحوه عملکرد و ویژگیها از نانوکامپوزیتهــا در تولید لولههــای بیصدای فاضالب به منظور کاهش صدای سیال عبوری در محیط استفاده میشود. این پدیده در لولههای با مقطع ً های بزرگتر کامال مشهود است و بــا بکارگیری این لولهها میتوان از انتشــار صدای فاضالب در محیط جلوگیری کرد. سیســتم لولهکشی pipe silent muri مشکل عایقســازی صوتی در شبکه انتقال فاضالب را به نحو مطلوب حل کرده است. نام محصول: لولههای بیصدای فاضالب مجوزهای دریافت شده برای محصول گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه،مسکن،شهرسازی گواهی بررسی خواص محصول از SKZ آلمان محل تولید استان مازندران – شهرک صنعتی شورمست 15 نام محصول: پروفیل پنجرههای ساختمانی از جنس UPVC اطالعات شرکت تولیدکننده نام شرکت شركت دنيای پروفيل پی وی سی غرب نام برند سال تأسیس ۱۳۸۷ آدرس دفتر مرکزی: تهران – بلوار میرداماد – خیابان البرز – خیابان تابان شـرقی – خیابان ملکی سودمند – پالك 2 نشانیسایت اینترنتی com.kicogroup.www حوزه صنعتیتحت فعالیت تولید پروفیل پنجرههای ساختمانی از جنس UPVC نام محصول اصلی پروفیل پنجرههای ساختمانی از جنس UPVC تعداد کارکنان 50 نفر ظرفیتتولید 3500 تن در سال محلهایکاربرد محصول صنعت ساختمان اثـرات کاهش هزینه تولید به واسطه کاهش قیمت مواد اولیه افزایش طول عمر محصول کاهش هزینه تعمیر و نگهداری نحوه عملکرد و ویژگیها این پروفیلها ویژگیهای خوبی نظیر اســتحکام مناســب، مقاومت به ضربه باالتــر و مقاومت در برابر اشــعه ماوراءبنفش را دارا است و نسبت به پروفیلهــای غیرنانویی به دلیل کاهش ماده اولیه از قیمت پایینتری برخوردار اســت، ضمن اینکه استانداردهای ملی ایران را نیز دریافت نموده است. مجوزهای دریافت شده برای محصول استان کرمانشاه – ماهیدشت محل تولید 16 محصوالت فناوری نانو در صنعت ساختوسـاز اطالعات شرکت تولیدکننده نام شرکت شرکت داراکار نام برند سال تأسیس 1352 سال ورود به حوزه فناوری نانو 1393 آدرس دفتر مرکزی: اصفهان – خیابان شیخبهایی – ساختمان موثق – واحد 13 نشانیسایت اینترنتی com.darakar.www حوزه صنعتیتحت فعالیت تولید لوله و اتصاالت یو پی وی سی )UPVC) نام محصول اصلی لوله و اتصاالت یو پی وی سی )UPVC) تعداد کارکنان 100 نفر ظرفیتتولید 7000 تن در سال محلهایکاربرد محصول کاربرد جهت مصارف فاضالبی، آبرسانی، برق و مخابرات اثـرات افزایش طول عمر محصول کاهش هزینه تعمیر و نگهداری مجوزهای دریافت شده برای محصول مجوز از اســتاندارد ملی ایران )ISIRI ،)گواهینامه 9001 ISO( مدیریت کیفیت(، گواهینامه 14001 ISO( محیط زیست( و 18001 OHSAS BS( ایمنی و بهداشت شغلی( از موسسه بینالمللی SGS نحوه عملکرد و ویژگیها این لولهها و اتصاالت دارای ویژگیهای خوبی نظیر استحکام مناسب، مقاومت به ضربه باالتر، مقاومت در برابر حرارت و ســایش میباشند و توانستهاند تستهای مربوط به اداره اســتاندارد را دریافت نمایند. استان اصفهان – بزرگراه ذوب آهن – شهر ابریشم محل تولید نام محصول:لوله و اتصاالت ساختمانی از جنس UPVC 17 نحوه عملکرد و ویژگیها اطالعات شرکت تولیدکننده نام شرکت تعاوني توليدي رنگ و رزين الوان نام برند نانوسيل – NANOSIL سال تأسیس 1360 آدرس ميدان هفت تير، خيابان شهيد لطفي، پالك 23 نشانیسایت اینترنتی com.alvanpaint.www حوزه صنعتیتحت فعالیت پوشش و رنگ نام محصول اصلی سيلر نفوذي آبگريز‌كننده تعداد کارکنان – ظرفیتتولید – آبگريز نمودن كليه مصالح ساختماني اعم از نماهاي آجري و بتوني و… ايستگاههاي قطار به منظور حفظ زيبايي و دوام محلهایکاربرد محصول درازمدت بنا و همچنين افزايش دوام ريلبندها )تراورس( نام محصول: نانوسيل الوان آبگريز نمودن ســطوح جهت حفاظت از آنهــا از اهميت خاصي برخوردار اســت كه اين امر در راســتاي حفاظت سطوح نماي ســاختمانها از رطوبت و تخريبهاي وارده بعدي ميباشد. این محصول يك اليه نفوذي بيرنگ بر روي سطح تشكيل ميدهد كه از نفوذ مویينه آب و مواد مخرب محلول در آن جلوگيري مينمايد. از آنجاكه اين عوامل از بستهشــدن حفــرات موئينه جلوگيري مينمايند، سطح مذکور با اين قابليت تنفس خود را حفظ نموده و همچنين از سطح در برابر ايجاد قارچ، کپک، شوره و… محافظت ميگردد. مجوزهای دریافت شده برای محصول تاييديه نانو مقياس محل تولید تهــران، كيلومتر21جاده مخصــوص كرج، بعد از وردآورد، نبش خيابان بهار 4 اثـرات ایجاد آبگريزی باال بر روی سطح )زاويه تماس باالي 150 درجه( عدم تشكيل فيلم بر روي سطح )حفظ قابليت تنفسپذيري سطح( عدم تغيير رنگ و ظاهر بر روي سطح اعمالی سیلر عمق نفوذ خوب خشك شدن بدون ايجاد سطح چسبنده ايجاد خاصيت آبگريزي سريع مقاوم در برابر نور خورشيد 18 محصوالت فناوری نانو در صنعت ساختوسـاز نحوه عملکرد و ویژگیها اطالعات شرکت تولیدکننده نام شرکت بسپارسازان ایرانیان نام برند بساپلیمر سال تأسیس 1391 آدرس تهران، کیلومتر 17 اتوبان تهران-کرج، بلوار پژوهش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، شرکت بسپارسازان ایرانیان نشانیسایت اینترنتی com.BASApolymer.www حوزه صنعتیتحت فعالیت کارخانهها، پارکینگها، بهداشتی و بیمارستانی، اداری و تجاری، انبارها نام محصول اصلی کفپوش اپوکسی ضدسایش تعداد کارکنان 8 نفر ظرفیتتولید 120000 متر مربع در سال محلهایکاربرد محصول کارخانهها، پارکینگها، بهداشتی و بیمارستانی، محیطهای اداری و تجاری نام محصول: کفپوشهای رزینی مقاوم در برابر سایش این کفپوشها به صــورت یکپارچه و بدون درز و دارای ویژگیهایــی از جمله ضدآب، سادهتمیزشونده و آنتیباکتریال، ضدلغزش، مقاوم به سایش، مناسب برای فضاهای بیرونی و داخلی، در طرحها و رنگهای متنوع و قابل اجرا بر روی انواع زیرسازی هستند. مجوزهای دریافت شده برای محصول تأییدیه نانو مقیاس تأییدیه انیستیتو پاستور ایران محل تولید تهران، کیلومتر 17 اتوبان تهران-کرج، بلوار پژوهش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، شرکت بسپارسازان ایرانیان اثـرات افزایش عمر مصرف در اثر افزایش مقاومت سایشی و مکانیکی کفپوش حفاظت از سطح بتن در برابر فرسایش و نفوذ مایعات تمیزشدن آسان آنتیباکتریال بودن قابلیت ایجاد خواص آنتیاستاتیک حرکت آسان چمدانها و ساکهای چرخدار 19 نحوه عملکرد و ویژگیها اطالعات شرکت تولیدکننده نام شرکت شرکت بهدیس سامان امین – نام برند سال تأسیس 1384 آدرس تهران، بلوار مرزداران، خیابان نارون، کوچه نارون، نبش سپهر 4 ،پالک ۲ ،واحد ۲ نشانیسایت اینترنتی com.co-vandidad.www حوزه صنعتیتحت فعالیت صنعت ساختوساز نام محصول اصلی نانوبتن سبک سازهای )1230-NSLC) تعداد کارکنان – ظرفیتتولید – محلهایکاربرد محصول کفسازی طبقات، پرکننده حفرهها، دیوارهای یکپارچه، شیببندی پشت بام نام محصول: نانوبتن سبک سازهای کارایی و خــواص بتن تا حد زیادی بــه مقدار و ابعاد زیرســاختارهای بهکار رفته آن مثل ذرات H-S-C ،ژل سیمان و کپیالریها بســتگی دارد. ذرات در ابعاد نانو خصوصیات فیزیکی و شــیمیایی متفاوت و منحصر به فردی را از خود نشــان میدهند. طرح اختالط مبتنی بر نانومواد نقــش قابل مالحظــهای در بهبود خواص فیزیکی )عملکردی( بتن داشــته که ضمن ایفای نقش یک فعالساز در فعالیتهای شیمیایی پوزوالنی منجر به تولید بتن با خواص مقاومتی باال میگردد. این نوع بتن m3/kg 1550 و فوق سبک دارای وزن مخصوص 1250 تا m2/kg 500 است. مقاومت فشاری 200 تا مجوزهای دریافت شده برای محصول تأییدیه نانو مقیاس جواز تولید سازمان صنایع تأییدیه تولید نانوبتن سبک سازهای مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن محل تولید استان البرز- نظرآباد اثـرات کاهش وزن سازه مقاومت فشاری بیشتر 20 محصوالت فناوری نانو در صنعت ساختوسـاز نحوه عملکرد و ویژگیها اطالعات شرکت تولیدکننده نام شرکت پیشگامان فناوری آسیا نام برند لوتوس سال تأسیس 1382 آدرس تهران، خیابان فلسطین، بین میدان فلسطین و ایتالیا، پالک 388 ،طبقه اول، واحد اول نشانیسایت اینترنتی com.tnpaint.www حوزه صنعتیتحت فعالیت صنعت رنگ، صنعت ساختوساز نام محصول اصلی رنگ ترافیکی لوتوس تعداد کارکنان – ظرفیتتولید – محلهایکاربرد محصول خطکشی پارکینگ، خطکشی خطوط عابر پیاده، اجرای عالئم ترافیکی افقی بر روی جاده و خطوط هشدار لرزاننده نام محصول: رنگ ضدخش ترافیکی نانورنــگ ترافیکی بــا برند لوتوس، یکــی از مهمترین محصوالت شرکت پیشگامان فناوری آسیا است این نانو رنگ ترافیکی به رنگ ترافیکی تک جزئی و رنگ ترافیکی دو جزئی تقسیم میشود. نانو رنگهای ترافیکی تک جزئی محصوالت پایه حالل بوده و با اســتفاده از ماشینآالت و تجهیزات به روز دنیا تولید و ارائه میشــود. نانورنگهای ترافیکی تک جزئی شــامل نانو رنگ ترافیکی معمولی، ماندگاری باال، مقاوم در برابر کثیفی، مناطق گرمســیری، سریع خشــک و فرودگاهی است. نانو رنگهای ترافیکی دو جزئی بــدون حالل بوده و برای خطکشــی خطوط و عالئم ترافیکی و خطوط عابر پیاده استفاده میشود. این محصوالت دارای مقاومــت باال در برابر آفتاب و همچنین ماندگاری و عمر باال در ســطح معابر میباشند. رنگهای ترافیکی دو جزئی به دو محصول معمولی و ماندگاری باال تقسیمبندی میشوند. مجوزهای دریافت شده برای محصول گواهی تستهای آزمایشگاهی براساس استانداردهای ASTM تأییدیه نانومقیاس محل تولید آذربایجان شرقی – کیلومتر 27 جاده تبریز آذرشهر – شهرک صنعتی شهید سلیمی اثـرات ماندگاری باال مقاومت باال در برابر آفتاب 21 نحوه عملکرد و ویژگیها مرکز توسعه نانوپوشــش یکی از زیرمجموعههای کارگروه صنعت و بازار ســتاد ویژه توسعه فناوری نانو در سال ۱۳۹۲ با هدف رسوخ فناوری نانوپوششها در صنایع و شرکتهای متقاضی و همچنین هدایت و حمایت شــرکتهای سازنده تجهیزات تشــکیل شــد. این مرکز با گردآوری اســاتید، متخصصان و کارشناسان ممتاز کشور در حیطه نانوپوششها در جهت توانمند نمودن کشور در عرصه این فناوری و کاستن از میزان وابستگی از این طریق تالش میکند. در حال حاضر این مرکز در گام اول با ارائه خدمات همچون مشــاوره و عارضهیابی، مهندسی، تحقیق و توسعه، و آموزش تخصصی و حمایتهای مالی ویژه درصدد بهرهمندی صنایع و شــرکتهای متقاضی در حیطه این فناوری میباشد. مرکز توسعه نانوپوشش تصمیم دارد در آیندهی نهچندان دور به عنوان یکی از برترین مراکز در حیطه فناوری نانو در آسیا خود را معرفی کند تا از این رو به صادرات این فناوری دست یابد. بخشی از اهداف این مرکز عبارتند از: آشنایی شرکتها و صنایع با پتانسیلهای بالقوه و بالفعل این فناوریها ارائه خدمات فنی و مشاورهای به شرکتها و صنایع حل مشکالت صنعتی موجود صنعت با تکیه بر توانمندی این فناوریها رسوخ و بکارگیری فناوری نانوپوشش در صنایع و شرکتها کمک به توسعه فناوری در شرکتها و صنایع داخلی کمک به فناوران و شرکتها جهت عرضه این فناوریها بازارسازی فناوری برای فناوران و متخصصان فناوری نانوپوششها افزایش بهرهوری شرکت از طریق بکارگیری این فناوریها روزآمد نمودن شرکتها و صنایع از آخرین تحوالت در این حوزه از فناوری نام فناوری:پوششهای سخت و مقاوم اطالعات شرکت تولیدکننده نام شرکت مرکز توسعه نانوپوشش نام برند – سال تأسیس – آدرس تهران – خیابان ستارخان – خیابان شهید حبیباهلل – بلوار شهید متولیان )گلها( – پالک ۹ نشانیسایت اینترنتی ir.nanocoating.www حوزه صنعتیتحت فعالیت صنایعی که قطعات آنها دچار سایش و یا فرسایش میشود نام محصول اصلی پوششهای سخت و مقاوم تعداد کارکنان – ظرفیتتولید – محلهایکاربرد محصول صنایع خودروسازی، قطعه سازی، حملونقل ریلی، نساجی، صنایع فلزی، ماشینآالت کشاورزی اثـرات افزایش عمر قطعات عدم نیاز به تعمیرات متوالی صرفهجویی ارزی کاهش وابستگی به خارج از کشور 22 محصوالت فناوری نانو در صنعت ساختوسـاز نحوه عملکرد و ویژگیها اطالعات شرکت تولیدکننده نام شرکت یارنیکان صالح نام برند یارنیکان سال تأسیس 1385 آدرس تهران – بزرگراه ستاری – خیابان شهید مخبری – نرسیده به شاهین – پالک 226 – طبقه 2 نشانیسایت اینترنتی ir.ynsaleh.www حوزه صنعتیتحت فعالیت ساخت تجهیزات الیهنشانی، ارائه خدمات الیهنشانی نام محصول اصلی انواع نانوپوششها مانند پوششهای ترکیبات نیتریدی تعداد کارکنان 30 نفر ظرفیتتولید روزانه پوششدهی 750 کاشی با ابعاد 60× 30 سانتیمتر محلهایکاربرد محصول محیط داخلی ساختمانها، هتلها، برجها و مراکز خرید محیطهای تفریحی و سرگرمی سرویس بهداشتی نام محصول: کاشی، سرامیک و چینی دارای نانوپوششهای تزئینـی ایجــاد انواع نانوپوشــشها بر روی کاشــی، سرامیک و چینی با استفاده از روش PVD-Arc ، خواص ویژهای از جملــه ظاهری زیبا، جذابیت و تنــوع رنگها، خواص خوردگی، ســایش و اکسیداســیون عالی، ضد اثر انگشت، بازتاب UV ،سازگار با محیط زیست، غیرحساسیتزا و در نهایت افزایش عمرکاری را به این محصوالت میبخشد. مجوزهای دریافت شده برای محصول در حال دریافت تأییدیه نانومقیاس محل تولید استان تهران – شهر تهران اثـرات بهبود کیفیت محصول نهایی افزایش ارزش افزوده محصول افزایش توان صادراتی محصول 23 نحوه عملکرد و ویژگیها اطالعات شرکت تولیدکننده نام شرکت مهندسی سطح سوین پالسما نام برند سوین پالسما سال تأسیس 1387 آدرس اصفهان – بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان – شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان – ساختمان شیخ بهایی – شماره 157 نشانیسایت اینترنتی – حوزه صنعتیتحت فعالیت ارائه خدمات الیهنشانی نانوپوششها نام محصول اصلی نانوپوششهای نسل اول تا نسل ششم تعداد کارکنان 5 نفر مستقیم ظرفیتتولید روزانه پوششدهی 300 عدد ورق 60× 30 سانتیمتر محلهایکاربرد محصول نمای خارجی ساختمانها محیط داخلی هتلها، برجها و مراکز خرید محیطهای تفریحی و سرگرمی آسانسورها درها، نردهها و دستگیرهها شیرآالت بهداشتی نام محصول: ورقهای فوالدی تزئینی ایجاد انواع نانوپوشــشها بر روی ورقهای فــوالدی بــا اســتفاده از روش PVD-Arc ، خواص ویژهای از جملــه ظاهری زیبا، تنوع رنگهای انتخابی، خواص خوردگی، سایش و اکسیداسیون عالی، ضد خش، آنتیباکتریال، ضد اثر انگشــت، بازتاب UV ،فرایند و تولید ســازگار با محیط زیست، غیرحساسیتزا و افزایش چندین برابــری عمرکاری را به این محصوالت میبخشد. مجوزهای دریافت شده برای محصول در حال دریافت تأییدیه نانومقیاس محل تولید استان اصفهان – اصفهان اثـرات بهبود کیفیت محصول نهایی افزایش ارزش افزوده محصول افزایش توان صادراتی محصول 24 محصوالت فناوری نانو در صنعت ساختوسـاز اطالعات شرکت تولیدکننده نام شرکت یارنیکان صالح نام برند یارنیکان سال تأسیس 1385 آدرس تهران – بزرگراه شهید ستاری – خیابان شهید مخبری – نرسیده به شاهین – پالک226 – طبقه 2 نشانیسایت اینترنتی ir.ynsaleh.www حوزه صنعتی تحت فعالیت ساخت تجهیزات عملیات مهندسی سطح پالسمایی نام محصول اصلی سیستم صنعتی الیهشانی به روش روش ARC و Sputtering تعداد کارکنان 30 نفر مستقیم ظرفیتتولید ساالنه 20 دستگاه صنعتی صنایع ابزارآالت و قالبها – صنایع شیشه و آینهسازی – صنایع اپتیک – صنایع کاشی و سرامیک – صنایع پزشکی – محلهایکاربرد محصول صنایع تزئینی اثـرات صرفهجویی ارزی کاهش وابستگی صنایع کشور به تجهیزات خارجی استان تهران – شهر تهران محل تولید مجوزهای دریافت شده برای محصول تأییدیه نانو مقیاس نحوه عملکرد و ویژگیها این دســتگاه جهت ایجاد پوششهای نانوساختار سخت و مقاوم، ایجاد پوششهای اپتیکی و همچنین ایجاد پوشــشهای تزئینی بر روی فلزات، شیشه و سرامیکها به کار میرود. نام محصول: دستگاه صنعتی الیه نشانی به روش قوس کاتدی (PVD Sputtering- PVD-Arc( 25 از مجموعه کتابهای محصوالت فناوری نانو منتشر شده است Iranian Nanotechnology Products تاریخ انتشار زمستان 1393 ویرایش ّ اول محصوالت فناوری نانو ساخت ایــران محصوالت فناوری نانو در صنعت حمل و نقل ریلی تاریخ انتشار بهار 1394 ویرایش ّ اول محصوالت فناوری نانو در صنعت ساخت و سـاز تاریخ انتشار تابستان 1394 ویرایش ّ اول محصوالت فناوری نانو در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی تاریخ انتشار بهار 1394 ویرایش ّ اول 26 محصوالت فناوری نانو در صنعت ساختوسـاز 27 محصوالت فناوری نانو در صنعت ساختوسـاز ستاد ویژه توسعه فناوری نانـو ir.nano.www

برای خواندن مطالب مرتبط کلیک کنید  نصب یوبوت