یوبوت اهواز

یوبوت محصولی از جنس پروولین می باشد. یوبوت اهواز با این قصد تولید شده که وزن دال ها و سقف ها را به شدت کاهش دهد. استفاده ی یوبوت اهواز مثل دیگر یوبوت ها در سازه می تواند منجر به Read More

یوبوت تبریز

یوبوت اصفهان

یوبوت محصولی از جنس پروولین می باشد. یوبوت اصفهان با این قصد تولید شده که وزن دال ها و سقف ها را به شدت کاهش دهد. استفاده ی یوبوت اصفهان مثل دیگر یوبوت ها در سازه می تواند منجر به Read More

سقف یوبوت

یوبوت اراک

یوبوت محصولی از جنس پروولین می باشد. یوبوت اراک با این قصد تولید شده که وزن دال ها و سقف ها را به شدت کاهش دهد. استفاده ی یوبوت اراک مثل دیگر یوبوت ها در سازه می تواند منجر به Read More

نصب یوبوت

یوبوت شیراز

یوبوت محصولی از جنس پروولین می باشد. یوبوت شیراز با این قصد تولید شده که وزن دال ها و سقف ها را به شدت کاهش دهد. استفاده ی یوبوت شیراز مثل دیگر یوبوت ها در سازه می تواند منجر به Read More

سقف یوبوت

9 استفاده مهم یوبوت در ساختمان

در این پست  سعی داریم شما را با یوبوت بیشتر آشنا کنیم و اطلاعاتی در خصوص انواع آن ارائه دهیم.با ما باشید.

یوبوت  سازه جدید و نوپای صنعت ساختمان ایران است که نام آن از یک نام زیر دریایی جنگی آلمانی گرفته شده است.یوبوت(U-boot یا U-boat) نام زیردریایی های جنگی بود که ارتش آلمان در خلال جنگ های اول و دوم جهانی از آن استفاده می کرد. از آنجا که قالب های یوبوت حین عملیات اجرا درون دال بتنی مدفون می شوند، این سقف برای اولین بار توسط مهندسین ایتالیایی به این نام نامگذاری شد.