یوبوت یکی از سازه های نوین در صنعت ساختمان است که می توان آن را جز سازه های نوپا در ایران دانست